Malmegards

Nu 70 procent förnybar energi!

2017-08-24
Ett av Malmegårds Fastighets AB:s övergripande mål är att vi ska ligga i framkant i miljö- och klimatfrågor. Vi vill på detta sätt skapa en god livskvalitet för alla som bor i, verkar i och besöker våra fastigheter samt även för kommande generationer.

Vi arbetar på att kontinuerligt öka energieffektiviteten i fastigheterna och att öka andelen förnybar energi över tid. För 2016 har vi med 70 procent förnybar energi redan passerat de mål som Sverige satt upp för 2020. För 2020 är det vår målsättning att nå 80 procent för att 2030 helt ha gått över till förnybar energi och vara koldioxidneutrala. Det innebär att vi ligger högre jämfört med de mål FN, EU och Sverige satt upp.